Årsmøte 2020

  UTSATT INNTIL VIDERE

Innkalling til årsmøte

Sted: Romsdal kystlag sitt kystkultursenter på Nøisomhed, Molde.

Tirsdag 31. mars 2020 kl. 19.00.


Sakliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen.
3. Styrets årsmelding for 2019. Ettersendes.
4. Regnskap for 2019. Ettersendes. Revisor sin beretning fremlegges på møtet.
5. Innkomne saker. Ingen saker er meldt innen fristen 2. mars 2020.
6. Valg

 

Saksdokumentene blir sendt pr epost og post. Blir også å finne på Kystkultursentret på Nøisomhed.

 


Etter årsmøte

Status kystkultursentret på Nøisomhed.
Status M/S BRAND
Status SJÅA på Hjertøya
Status robåtene

Det blir enkel servering


Velkommen

Molde, 4. mars 2020

Romsdal kystlag
styret